วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

รูปปลาประหลาด (หรือเปล่า)Fanfin Seadevil

Angler


Coffinfish

Fangtooth

Seapig

Shovelnose Guitarfish Mouth

Viper-fish

Dumbo-octopus

Weird creature

Breakthechain-carp

Weird-creature

Black-lip-rattail

Fangtooth-fish

Mantis-shrimp

Hydromedusa

Elephant Fish Mouth

Frogfish

Dragon Fish

Basket Star

Pale and transparent Holothurian

Black-swallower

Hairy Frogfish

Unknown

Vampire Squid

Robot-fish

Blobfish

Bat fish

Giantisopod

Axolotl

Brachionichthys hirsutus

Ogrefish

Markhayward-frillshark-living-fossil

Vampiresquid

Rhincondon

Viper fish

Strange japanese fish

Spider crab

Barreleyes

Lancet fish

Pale red Acorn worm

Snakehead fish

Angler fish

Funny fish

Bathypelagic Ctenophore

Fangtooth fish

Rattail

Unknown

Basking Shark Mouth

Black Chimaera

Hatchet fish

Scaly dragonfish

Unknown

Deep-sea jellyfish

Benthic Holothurian

Monkfish

Weird Creature

Lionfish

Angler fish

Polynoid Polychaete worm

Cradit:http://mannaismayaadventure.wordpress.com/2010/11/17/incredible-deep-sea-fish-and-creatures/